Algemene voorwaarden

Dog Management ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal onder nummer 09162682.

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder 1.1 Dog Management: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan de cursist of aan een cliënt Cursussen, activiteiten en persoonlijke begeleiding aanbiedt.
1.2 Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.
1.3 Cursist: hondeneigenaar die Dog Management wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft.
1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Dog Management zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Dog Management/Gedragsbegeleider.
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Dog Management/Gedragsbegeleider middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.2.a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld contant/transactie te voldoen vóór of op de eerste lesdag.
2.4 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor consult contant te voldoen aan het einde van ieder consult.
2.5 In geval van niet tijdige betaling behoudt Dog Management zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
2.6 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
2.7 De cliënt ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.
2.8 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.


Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 Dog Management bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 Dog Management bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Dog Management vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de Dog Management aangewezen plek.

Artikel 4: In aanmerking komen voor consult
4.1 Cliënt heeft voor consult telefonisch uitgebreid contact gehad met Gedragsbegeleider.

Artikel 5: In aanmerking komen voor Cursussen
5.1 Socialisatie: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken.
5.2 Puppy: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 12 weken of ouder is.
5.3 Voor alle overige cursussen komt de cursist in aanmerking voor hondentraining na overleg met DogManagement.
5.4 Breittensport: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt 12 maanden of ouder is.
5.5 Treibbal: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt 12 maanden of ouder is.
5.6 De Hondenschool zal tijdig het einde van de cursus aan de cursist kenbaar maken.

Artikel 6: Annulering van lessen/consult
6.1 Dog Management bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
6.2a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
6.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon) te geschieden.
6.2c Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met Dog Management. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
6.3a Cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.
6.3b Indien het consult minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.
6.3c Wordt het consult door Gedragsbegeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Dog Management
7.1 Dog Management is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
7.2 Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
7.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is Dog Management en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
7.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Dog Management op internet of andere publicaties binden Dog Management niet.
7.5 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.
7.6 De Gedragsbegeleider/Dog Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt
8.1 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
8.2 Dog Management adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Dog Management van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 9: Copyright
9.1 Alle door Dog Management verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Dog Management. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dog Management/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op overeenkomsten gesloten met Dog Management is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.